Mirësevini në portalin e-Ankesa


Me qëllim që të ofrojmë shërbim sa më të mirë dhe zgjidhje për ankesat/kërkesat tuaja, ne ju ofrojmë një sistem mbeshtetes shërbimesh. Çdo kërkese për asistencë i caktohet NJË NUMËR UNIK SHËRBIMI (që duhet mbajtur shënim), të cilin ju mund ta përdorni për të ndjekur progresin dhe përgjigjet për çështjen tuaj. Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale.

Hap Shërbim Të Ri


Ju lutemi jepni sa më shumë detaje të jetë e mundur në mënyrë që të mund t'u asistojmë më së miri. Për të rinovuar një shërbim të paraqitur më parë, ju lutem identifikohuni.

Hap Shërbim Të Ri

Kontrolloni Statusin e Shërbimit Tuaj


Ne ofrojmë arkivat dhe historinë e të gjitha kërkesave tuaja aktuale dhe të kaluara për asistence, të plota dhe me përgjigje.

Gjurmo Shërbimin

Ju lutemi prisni!

Ju lutemi prisni disa sekonda...!